• Γ. Καραϊσκάκη 9, Κάτω Νεοχωρόπουλο, Ιωάννινα
  • 26510-85700
Τα cookies μας βοηθούν να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας. Με την χρήση των υπηρεσιών μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies. Μάθετε περισσότερα

Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης

ΓΕΝΙΚΑ
• Η εταιρεία «NEWPHARM ΑΕ», που εδρεύει στο Δήμο Ιωαννιτών επί της οδού Γ. Καραϊσκάκη 9, 45500 Κάτω Νεοχωρόπουλο Ιωαννίνων , (εφεξής Newpharm) δημιούργησαν το διαδικτυακό τόπο www.newpharm.gr προκειμένου να προσφέρουν πληροφορίες και υπηρεσίες στους χρήστες σχετικά με τη δραστηριότητά τους, τα προϊόντα τους, τις συνεργασίες κλπ.
• Η χρήση του www.newpharm.gr διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις τους οποίους κάθε χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά και να συμμορφώνεται με αυτούς. Η χρήση του www.newpharm.gr συνεπάγεται και την αυτόματη αποδοχή των παρόντων όρων, όπως κάθε φορά ισχύουν.
• Η Newpharm δύναται κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να προβαίνει στην τροποποίηση των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης www.newpharm.gr χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή ενημέρωση, υποχρεούται όμως να προβαίνει άμεσα στην επικαιροποίηση των παρόντων όρων.
• Σε περίπτωση που η χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας του www.newpharm.gr διέπεται από ειδικότερους όρους, οι όροι αυτοί θεωρούνται ως ένα σύνολο με τους παρόντες όρους, σε περίπτωση όμως σύγκρουσης υπερισχύουν οι ειδικότεροι όροι της κάθε υπηρεσίας.
• Τυχόν ακυρότητα κάποιων Όρων του παρόντος δεν επιφέρει την ακυρότητα των υπολοίπων. Η μη ενάσκηση από την Newpharm των εκ των παρόντων Όρων δικαιωμάτων της δεν συνεπάγεται παραίτηση της από τα δικαιώματα αυτά. Η Newpharm δεν ευθύνεται για παράβαση των παρόντων Όρων οφειλόμενη σε λόγους ανωτέρας βίας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ – ΕΥΘΥΝΗ
• Το www.newpharm.gr χρησιμοποιείται «ως έχει» χωρίς τη δυνατότητα τροποποιήσεων ή άλλων παρεμβάσεων από πλευράς των χρηστών.
• Το περιεχόμενο που περιλαμβάνεται στο συγκεκριμένο δικτυακό τόπο περιλαμβάνει έγκυρες, επικαιροποιημένες και σύννομες πληροφορίες. Η Newpharm καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες και εν γένει το περιεχόμενο που διατίθεται μέσω του www.newpharm.gr να διέπονται από σαφήνεια, ακρίβεια και αρτιότητα. Σε κάθε περίπτωση η Newpharm δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι του επισκέπτη/ χρήστη του www.newpharm.gr για ζημία που μπορεί να προκλήθηκε σε αυτόν λόγω μη επικαιροποίησης των παρεχομένων πληροφοριών.
• Η ευθύνη της Newpharm περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στην παροχή πληροφοριών σχετικά με τους τομείς δραστηριότητας της και τις παρεχόμενες υπηρεσίες της. Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που μπορεί να προβάλλονται ή να διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας έχουν συγκεντρωθεί από τους προμηθευτές τους και αναφέρουν όλα όσα προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία.
• Το www.newpharm.gr παραπέμπει μέσω «συνδέσμων», hyperlinks ή διαφημιστικών banners σε άλλες ιστοσελίδες, οι πάροχοι των οποίων έχουν και την πλήρη ευθύνη για την ασφάλεια, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου. Οι χρήστες θα πρέπει να λαμβάνουν γνώση των όρων χρήσης των συγκεκριμένων ιστοσελίδων και να τους αποδέχονται. Σε κάθε περίπτωση η Newpharm δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι των χρηστών για την εκ μέρους τους χρήση των ιστοσελίδων αυτών απλά και μόνο από την προβολή τους μέσω του www.newpharm.gr, ούτε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για τις προσφορές τρίτων.
• Η Newpharm δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) από επισκέπτες του διαδικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΗ
• Ο χρήστης οφείλει και υποχρεούται να χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα σύμφωνα με το νόμο και τους παρόντες αναγραφόμενους όρους και προϋποθέσεις χρήσης αυτής.
• Απαγορεύεται αυστηρά οποιαδήποτε χρήση του διαδικτυακού τόπου με σκοπούς παραπλανητικούς ή με σκοπούς που θα μπορούσαν να προκαλέσουν δυσλειτουργία στην παροχή των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας.
• Η οποιαδήποτε μη νόμιμη κίνηση στη χρήση της Ιστοσελίδας θα έχει ως συνέπεια τον αποκλεισμό του Χρήστη από την πρόσβαση και χρήση της Ιστοσελίδας, με ρητή επιφύλαξη παντός άλλου νομίμου δικαιώματος της Newpharm και ιδίως των δικαιωμάτων που αναφέρονται παρακάτω ότι διατηρεί η Newpharm σε περίπτωση κακής χρήσης της Ιστοσελίδας, μη αποκλειομένου οποιουδήποτε άλλου δικαιώματος τυχόν παρέχεται ή αναγνωρίζεται από το νόμο σε τέτοιες περιπτώσεις.
• Εάν γίνει αντιληπτή η παράβαση οποιουδήποτε από τους παρόντες αναγραφόμενους όρους χρήσης, η Newpharm θα προβεί άμεσα σε διορθωτικές ενέργειες, συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης χρήσης των υπηρεσιών, που προσφέρονται από τη Newpharm , της αφαίρεσης οποιαδήποτε πληροφορίας, δεδομένου και περιεχομένου, που έχει κοινοποιηθεί στην Ιστοσελίδα από τον χρήστη, οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Σε περίπτωση που η Newpharm. υποστεί οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία, η εταιρεία διατηρεί κάθε νόμιμο δικαίωμα και αξίωση για αποκατάσταση της εν λόγω ζημίας, καθόσον οι χρήστες τις Ιστοσελίδας ευθύνονται έναντι της η Newpharm για κάθε ζημία, που τυχόν προκληθεί σε αυτόν ή /και σε οποιονδήποτε τρίτο, από δόλο ή αμέλεια, συνεπεία της μη τήρησης των παρόντων όρων.

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΧΡΗΣΤΗ
• Μέσω της ιστοσελίδας www.newpharm.gr παρέχεται η δυνατότητα στους χρήστες (οι έχοντες τη νόμιμη άδεια διακίνησης, εμπορείας, διακίνησης και τιμολόγησης φαρμακευτικών και παραφαρμακευτικών προϊόντων) να δημιουργήσουν το δικό τους λογαριασμό. Μέσω του προσωπικού λογαριασμού οι χρήστες πραγματοποιούν αγορές φαρμακευτικών και παραφαρμακευτικών προϊόντων.
• Για την δημιουργία του προσωπικού λογαριασμού στην ιστοσελίδα www.newpharm.gr είναι απαραίτητη η εγγραφή των χρηστών με την συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής.
• Ο κάθε χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τα στοιχεία τα οποία δηλώνει, τα οποία πρέπει να είναι αληθή και ακριβή. Η Newpharm σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι δεν έχουν δηλωθεί τα αληθινά στοιχεία μπορεί να ακυρώσει την εγγραφή του συγκεκριμένου χρήστη και σε μεταγενέστερο χρόνο.
• Ο κάθε εγγεγραμμένος χρήστης μπορεί να ζητήσει τη διαγραφή του, με αίτημα προς την Newpharm στο e-mail: btzimas@newpharm.gr

ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ COOKIES
• Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται από το πρόγραμμα περιήγησης στον υπολογιστή ή την κινητή συσκευή σας. Το cookie θα συλλέξει πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των ιστοτόπων μας, πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή σας, όπως η διεύθυνση IP της συσκευής και ο τύπος του προγράμματος περιήγησης καθώς και δημογραφικά δεδομένα. Εάν είστε εγγεγραμμένος χρήστης ή συνδρομητής των ιστοτόπων μας, μπορεί επίσης να συλλέξει το όνομα και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας.
• Χρησιμοποιούνται ευρέως για να κάνουν τους ιστότοπους να λειτουργούν με καλύτερο και πιο αποτελεσματικό τρόπο. Μπορούν να το κάνουν αυτό επειδή οι ιστότοποι μπορούν να διαβάζουν και να αποθηκεύουν σε αυτά τα αρχεία, επιτρέποντάς τους να σας αναγνωρίσουν και να θυμούνται σημαντικές πληροφορίες που θα κάνουν την επόμενη χρήση της ιστοσελίδας πιο εύκολη (π.χ. με τον να θυμούνται τις προτιμήσεις σας).
• H χρήση της τεχνολογίας αυτής είναι σύμφωνη με τον Ν. 3471 περί «Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων & Ιδιωτικής Ζωής στις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες» καθώς και το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ COOKIES
• Εάν δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στην ιστοσελίδα μας, τότε θα χρησιμοποιήσουμε cookies για τη διαχείριση της διαδικασίας εγγραφής και για την γενική διαχείριση του λογαριασμού σας. Αυτά τα cookies θα διαγράφονται συνήθως όταν αποσυνδεθείτε, ωστόσο σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να παραμείνουν για να θυμούνται στη συνέχεια τις προτιμήσεις σας στον ιστότοπο όταν επανασυνδεθείτε. Όταν στέλνετε δεδομένα μέσω μιας φόρμας, όπως π.χ. αυτά που βρίσκονται στις σελίδες επικοινωνίας ή στις φόρμες σχολίων, τα cookies ενδέχεται να οριστούν για να θυμούνται τα στοιχεία σας ώστε να κάνουν πιο εύκολη τυχόν μελλοντική επικοινωνία.
• Επίσης χρησιμοποιούμε cookies προκειμένου να διαφυλάσσεται η ασφάλεια των συναλλαγών σας κατά την περιήγησή σας (π.χ. πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές, υποβολή φόρμας κλπ.) αλλά και για την προστασία του ιστότοπου από κακόβουλες επιθέσεις.
• Για να σας προσφέρουμε μια πολύ καλή εμπειρία περιήγησης στους ιστοτόπους μας, σάς παρέχουμε τη λειτουργική δυνατότητα να ορίσετε τις προτιμήσεις σας για τον τρόπο λειτουργίας του ιστότοπου όταν τον χρησιμοποιείτε. Προκειμένου να θυμόμαστε τις προτιμήσεις σας, ορίζουμε τα cookies έτσι ώστε αυτές οι πληροφορίες να μπορούν να ανακαλούνται και να χρησιμοποιούνται αυτόματα κάθε φορά που αλληλεπιδράτε με μια σελίδα που επηρεάζεται από τις προτιμήσεις σας.
• Χρησιμοποιούμε cookies καταγραφής κυκλοφορίας για να προσδιορίσουμε ποιες σελίδες χρησιμοποιούνται από τους χρήστες μας. Αυτή η λειτουργία μάς βοηθά να αναλύσουμε τα δεδομένα επισκεψιμότητας των ιστοσελίδων μας και να βελτιώσουμε κατάλληλα τον ιστότοπό μας, προσαρμόζοντας αντίστοιχα τις ανάγκες των επισκεπτών και των πελατών μας. Οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για λόγους στατιστικής ανάλυσης προκειμένου να γίνουν οι παραπάνω βελτιωτικές ενέργειες και στη συνέχεια τα δεδομένα τους αφαιρούνται από το σύστημα. Όλες οι πληροφορίες που χρησιμοποιούνται για τη συγκεκριμένη επεξεργασία είναι ανώνυμες.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ COOKIES
• Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας για να διαγράψετε τα cookies που έχουν ήδη αποθηκευτεί κατά τη χρήση του ιστοτόπου μας και να μην αποδεχθείτε νέα cookies. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με αυτό, επισκεφθείτε τις σελίδες βοήθειας του προγράμματος περιήγησης της συσκευής σας. Λάβετε υπόψη ότι αν απενεργοποιήσετε τα cookies, αυτό θα περιορίσει την υπηρεσία που μπορούμε να σας παρέχουμε και ενδέχεται να επηρεάσει την εμπειρία χρήσης των ιστοσελίδων μας.

GOOGLE ANALYTICS
• Η Ιστοσελίδα http://www.newpharm.gr/ διαθέτει ενσωματωμένο κωδικό Google Analytics, σύμφωνα με τον οποίο, κατά την επίσκεψή σας, αποθηκεύονται συγκεκριμένα στοιχεία όπως η ημερομηνία της επίσκεψης, ο χρόνος που παραμείνατε στην ιστοσελίδα, ο τόπος από όπου έλαβε χώρα η επίσκεψη, και άλλα, σύμφωνα πάντα με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Google. Τα στοιχεία αυτά δεν μπορούν να οδηγήσουν σε καμία περίπτωση στην εύρεση του χρήστη, και ο μοναδικός σκοπός τους είναι η βελτίωση της ποιότητας και του περιεχομένου της ιστοσελίδας μας.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ
• Εάν ακολουθήσετε έναν σύνδεσμο από τον ιστότοπό μας σε έναν άλλο ιστότοπο που δεν ανήκει και δεν σχετίζεται με την Newpharm , τότε η Πολιτική για τα cookies της Newpharm παύει να ισχύει, μιας και ισχύουν οι αντίστοιχες πολιτικές του νέου ιστοτόπου που επισκέπτεστε. Σας συνιστούμε να διαβάσετε τις Πολιτικές αυτές, καθώς δεν είμαστε υπεύθυνοι για το πως λειτουργούν τα cookies στο νέο αυτό ιστότοπο που δε σχετίζεται με τη Newpharm.

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις διέπονται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τις Οδηγίες και Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς διατάξεις. Αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε τυχόν διαφοράς ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.

Συνεργασιες και Προϊοντα

Οι συνεργάτες μας

Η Newpharm συνεργάζεται με εταιρείες υψηλής ποιότητας προϊόντων στις καλύτερες τιμές της αγοράς